Eòlica

Eòlica

Eòlica

L'energia eòlica és
l'energia que s'obté del vent.

Es tracta d'un tipus d'energia cinètica produïda per l'efecte dels corrents d'aire. Aquesta energia la podem convertir en electricitat a través d'un generador elèctric.

Gairebé tots els habitatges unifamiliars són aptes per instal·lar energies renovables. No obstant això, és possible que no aconsegueixin el seu propòsit apostant només per l'energia eòlica. Cal tenir en compte que aquesta energia només serà eficient en zones en les quals el vent sigui habitual. Entre els requisits per poder utilitzar aquesta energia en una casa unifamiliar hi ha: La zona o localització de l' habitatge, d' això dependrà la força que tingui el vent. Es necessita una velocitat mínima d'uns quatre metres per segon perquè la instal·lació sigui viable.

Aquest tipus de sistema requereix per a la instal·lació de força espai. A més, també serà important realitzar la instal·lació en llocs on flueixin els corrents d'aire i, a poder ser, amb una alçada considerable per aprofitar millor l'energies Les ordenances dependran de les administracions locals, provincials i/o autonòmiques. S'hi recolliran les diferents condicions que cal complir per instal·lar aquesta energia renovable a casa La certificació legal requereix d' una aprovació per part de l' administració. Hi constarà el tipus d'instal·lació, la localització, el terreny en el qual es durà a terme, etc.

Disposen d'un compressor especialment dissenyat que els permet arribar a temperatures de treball superiors als 60ºC. Per aquest motiu, són una alternativa als sistemes convencionals de calefacció, i poden substituir a calderes mixtes o sistemes partits, o com a font de producció de ACS durant tot l'any.

És una energia renovable, neta, que no contamina i que ajuda a reemplaçar l'energia produïda a través dels combustibles fòssils.

Com funciona
l'energia eòlica?

L'energia eòlica s'obté en convertir el moviment de les pales d'un aerogenerador en energia elèctrica. Un aerogenerador és un generador elèctric mogut per una turbina accionada pel vent, els seus predecessors són els molins de vent.

Un aerogenerador el conformen la torre; un sistema d'orientació ubicat al final de la torre, en el seu extrem superior; un armari d'acoblament a la xarxa elèctrica enganxat a la base de la torre; una góndola que és l'esquelet que cobreix els components mecànics del molí i que serveix de base a les pales; un eix i comandament del rotor per davant de les pales; i dins de la góndola, un fre, un multiplicador, el generador i el sistema de regulació elèctrica.

Les pales estan connectades al rotor, al seu torn connectat a l'eix (col·locat al pol), que envia l'energia de rotació al generador elèctric. Aquest generador utilitza imants per produir voltatge elèctric i, per tant, energia elèctrica.

Els parcs eòlics evacuen l'electricitat produïda des del seu centre de transformació mitjançant una línia elèctrica fins a una subestació de distribució, a la qual se li subministra l'energia produïda, que aquesta fa arribar fins a l'usuari final.

"És totalment incorrecte intentar tractar la terra com si fos un negoci que es liquida”.

Herman Daly.